I. Česko–Slovenská konferencia
v aplikovanej behaviorálnej analýze

12. november 2021

Úvod

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta a Česká odborná společnost Aplikované behaviorální analýzy Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú online konferenciu.

I. ČESKO–SLOVENSKÁ KONFERENCIA V APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZE

12. november 2021

Konferencia je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o aplikovanú behaviorálnu analýzu ako vedu, študijný odbor a praktickú disciplínu. Konferencia je odborným fórom behaviorálnych analytikov a ďalších pomáhajúcich profesií, ktoré pri svojej práci využívajú poznatky behaviorálnej vedy.
Podujatie je výstupom z riešenia grantového projektu VEGA 1/0684/19 Evalvácia behaviorálnych intervencií v edukácii detí a žiakov s poruchami autistického spektra a inými vývinovými poruchami (2019 – 2021).
Registrácia, ako aj účasť na všetkých prednáškach v rámci konferenčného programu, je bezplatná.


Výbor konferencie

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta (Česká republika)
prof. Karola Dillenburger, ClinPsych, BCBA-D
The Queen´s University of Belfast (Severné Írsko)
prof. Mickey Keenan, Ph.D., BCBA-D
Ulster University (Severné Írsko)
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta (Slovenská republika)
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta (Česká republika)
prof. Cheryl A. Young-Pelton, Ed.D., BCBA-D, LBA
Montana State University at Billings (Spojené štáty americké)
doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta (Slovenská republika)
doc. PhDr. Karel Pančocha, M.Sc., Ph.D., BCBA
Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta (Česká republika)
Noor Y. Syed, Ph.D., BCBA-D, LBA/ LBS
SUNY Empire State College, Endicott College, Anderson Center International (Spojené štáty americké)

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE

Mgr. Kateřina Chrapková, BCBA
Česká odborní společnost aplikované behaviorální analýzy CSABA (Česká republika)
Sheri Kingsdorf, Ph.D. BCBA-D
Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta (Česká republika)
Mgr. Jana Kožárová, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta (Slovenská republika)
PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., BCBA
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta (Slovenská republika)
Anderson Center International (Spojené štáty americké)
Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta (Slovenská republika)
Anderson Center International (Spojené štáty americké)
Mgr. Patrícia Mirdaliková, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta (Slovenská republika)
Mgr. Vendula Malaníková
Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta (Česká republika)
Mgr. Barbora Kivaderová
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta (Slovenská republika)
Bc. Matúš Mader
Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta (Česká republika)

Rámcový program konferencie

 09.00  Otvorenie konferencie
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc., BCBA
(Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta)
PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., BCBA
(Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta)
 
Prezentácia príspevkov

 09.10  Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA
Model poskytování behaviorální intervence se zaměřením na školení a supervizi rodičů dětí s PAS
(VIAABA, Zvolen)
ABSTRAKT

 10.00  Mgr. Vendula Malaníková, Mgr. Tullia Sychra Reucci, BCaBA
Podpora rodičů dětí s neurovývojovým postižením prostřednictvím e-learningu
(Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta)
ABSTRAKT

 10.30  Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA
Porovnanie verbálneho a vizuálneho promptu pri učení intraverbálov u detí s autizmom
(Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta)
ABSTRAKT

 11.00  Mgr. Lucie Jeníčková, BCBA, Mgr. Radka Hájková, BCBA, doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.
Syndrom vyhoření u behaviorálních analytiků
(Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta)
ABSTRAKT

 11.30  Mgr. Radka Hájková, BCBA, Mgr. Lucie Jeníčková, BCBA, Mgr. Julie Podzemná, Mgr. Dita Chapman, BCBA
Evaluace workshopu „Úvod do Positive Behavior Support“
(Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta)
ABSTRAKT

 12.00  Diskusia

 12.30  Obedová prestávka (30 min)

 13.00  Bc. Barbora Gulová, RBT, Mgr. Lucie Schuma, BCaBA
ABA program v Národním ústavu pro autismus
(NAUTIS, Praha)
ABSTRAKT

 13.20  doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc., BCBA
Quo Vadis, ABA?
(Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta)
ABSTRAKT

 14.00  Sheri Leigh Kingsdorf, Ph.D., BCBA-D
Exploring Options for Targeting Social Skills using Behavior Analysis
(Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta)
ABSTRAKT

 15.00  Ukončenie konferencie
doc. PhDr. Karel Pančocha, M.Sc., Ph.D., BCBA
(Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta)
PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., BCBA
(Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta)

ABSTRAKTY

MODEL POSKYTOVANIA BEHAVIORÁLNEJ INTERVENCIE SO ZAMERANÍM NA ŠKOLENIE A SUPERVÍZIU RODIČOV DETÍ S PAS
Model of providing behavior interventions focused on training and supervision of parents of children with ASD

Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA, (VIAABA, Zvolen)

Veríme, že rodičia zohrávajú kľúčovú rolu v intervenčnom programe svojho dieťaťa s diagnózou PAS a mali by byť rovnocenným členom intervenčného tímu. Cieľom príspevku je vysvetliť dôležitosť a efektívnosť rodičmi implementovanej behaviorálnej intervencie ako na dôkazoch založenom prístupe k vzdelávaniu detí s PAS. Predstavíme súhrn rôznych stratégií a postupov poskytovania efektívneho tréningu rodičom a iným blízkym osobám. Povieme si o výhodách a nevýhodách rodiča v roli terapeuta. Stručne predstavíme ekonomicky výhodný model intervencie, ktorý je možné využiť v krajinách a regiónoch s nízkou úrovňou socio-ekonimického rozvoja a slabým prístupom k službám, kde behaviorálne intervencie nie sú službou hradenou štátom alebo preplácané zdravotnými poisťovňami.

We believe that parents play a significant role and should be an integral member of the autism treatment team in every intervention program for a child with autism. This presentation will address the importance and effectiveness of parent mediated intervention as an evidence-based approach in autism treatment, with emphasis on early intervention. We will provide a review of various strategies and procedures for the delivery of effective parent/caregiver training. We will explore and identify advantages and disadvantages of involving a parent in the role of therapist for their own child of autism. We will also discuss low-cost a intervention model based on parent mediated intervention in under-developed and under-serviced countries or regions where intensive behavioral interventions are not governement funded or covered by health insurance.

PODPORA RODIČŮ DĚTÍ S NEUROVÝVOJOVÝM POSTIŽENÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-LEARNINGU
Support of Parents and Children with Neurodevelopmental Disabilities through e-learning

Mgr. Vendula Malaníková, Mgr. Tullia Sychra Reucci, BCaBA, (Masaryk University in Brno, Faculty of Education)

Výzkum byl zaměřený na možnost využití telepractice (telemedicíny) na poli aplikované behaviorální analýzy (ABA). Cílovou skupinou byli rodiče a pečující o osoby s neurovývojovým postižením, kteří neměli žádné odborné znalosti v této oblasti. Cílem výzkumu bylo zjistit možnosti vzdělávání rodičů a pečujících ve vybraných technikách a postupech ABA. Výzkumný vzorek byl rozdělen do tří skupin podle intenzity vzdělávání v závislosti na tom, zda rodiče a pečující splnili e-learningový kurz samostatně a asynchronně, nebo docházelo kromě samostatné práce k pravidelným online setkáním s odborníkem na poli ABA. Jednalo se o první fázi výzkumu, na kterou bude navazovat druhá fáze, ve které budou vybraní rodiče a pečující dále prohlubovat své znalosti a rozvíjet své kompetence v ABA. Výsledky z první fáze dokazují efektivitu využití telepractice při osvojování vybraných technik a postupů ABA.

This research focused on the possibility of using telehealth practices in the field of applied behavior analysis (ABA). The target group was caregivers of children with neurodevelopmental disorders. The aim of the project was to develop and empirically verify an e-learning system for caregivers, focused on using telepractice to educating them on behavioral methods and procedures. The research sample was divided into three groups. Two groups completed the e-learning course independently and asynchronously. One group had online meetings with an ABA specialist in addition to the independent work. This was the first phase of research; in an upcoming phase carers will further deepen their knowledge and develop their competences in ABA through telehealth coaching. The results from the first phase demonstrated the effectiveness of telepractice in content knowledge increases of selected ABA techniques and procedures.

POROVNANIE VERBÁLNEHO A VIZUÁLNEHO PROMPTU PRI UČENÍ INTRAVERBÁLOV U DETÍ S AUTIZMOM
A comparison of verbal and visual prompt in teaching intraverbals in children with autism

Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA, (University of Presov, Faculty of Education)

Schopnosť reagovať na verbálne správanie iných napomáha deťom s autizmom pri zvyšovaní konverzačných schopností, sociálnych, ako aj akademických zručností. Pri učení intraverbálov je verbálny prompt (echo) najčastejšie používaný prompt v praxi. Viacerí autori však porovnávali efektívnosť verbálneho promptu spolu s vizuálnym promptom v podobe obrázka alebo textu. Výsledky boli zmiešané a neodhalili, ktorý z prezentovaných promptov je efektívnejší pri nadobúdaní nových zručností v oblasti intraverbálov. V prezentovanej štúdii sme sa zameriali na porovnávanie vizuálneho promptu, a to konkrétne promptu obrázkom a verbálneho (vokálneho) promptu u dvoch chlapcov s poruchami autistického spektra s cieľom zistiť, ktorý s uvedených promptov je efektívnejší z hľadiska rýchlosti nadobúdania nových intraverbálov. Prostredníctvom dizajnu alternatívnych intervencii sme porovnali počet sedení potrebných na zvládnutie učeného intraverbálu. Výsledky boli zhodné s predchádzajúcimi štúdiami a to, že nepreukázali jednoznačne, využitím ktorého zo spomínaných promptov si dieťa nadobúda nové zručnosti rýchlejšie, čo naznačuje, že efektívnosť promptov závisí od viacerých faktorov, ako je história učenia sa u daných jedincov či vlastnosť konkrétneho promptu.

The ability to respond to the verbal behavior of others helps children with autism to increase conversational skills, social skills, as well as academic skills. When teaching intraverbals, the verbal prompt (echo) is a prompt commonly used in practice. However, several authors compared the effectiveness of a verbal prompt with a visual prompt in the form of a picture or text. The results were mixed and did not reveal which of the presented prompts is more effective in acquiring new skills as intraverbals. In the presented study, we focused on comparing the visual prompt, specifically the picture prompt and the verbal (vocal) prompt in two boys with autism spectrum disorders, to examine which of the above-mentioned prompts is more effective in faster acquisition of new intraverbals. Using the alternating treatment design, we compared the number of sessions needed to master a new intraverbal skill. The results were consistent with previous studies, though they did not clearly confirm which of these prompts are more effective in acquiring new skills faster, suggesting that the effectiveness of the prompts depends on several factors, such as the individual's learning history or the characteristics of a particular prompt.

SYNDROM VYHOŘENÍ U BEHAVIORÁLNÍCH ANALYTIKŮ
Burnout Syndrome in Behavior Analysts

Mgr. Lucie Jeníčková, BCBA, Mgr. Radka Hájková, BCBA, doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.; (Palacký University in Olomouc, Faculty of Education)

Cílem příspěvku je otevřít téma syndromu vyhoření u behaviorálních analytiků a dalších odborníků z oblasti ABA. Na základě dosud publikovaných článků analyzujeme a popíšeme aktuální situaci v zahraničí. Dále zhodnotíme výsledky naší pilotní screeningové studie syndromu vyhoření u odborníků v oblasti ABA v ČR a SR. Shrneme možné protektivní a rizikové faktory při rozvoji vyhoření. Závěrem nastíníme další možnosti výzkumu v této oblasti a otevřeme diskuzi nad samotným syndromem vyhoření a jeho roli při poskytování efektivních behaviorálních služeb.

In this presentation, we want to open the topic of burnout syndrome in behavior analysts and other practitioners and experts in the ABA field. Based on academic articles published so far, we will analyze and describe the current situation in foreign countries. We will assess the results of our pilot screening study of the burnout syndrome in the Czech Republic and Slovakia and we will discuss possible protective and risk factors in burnout syndrome. Lastly, we will open a discussion about the next possible research steps and about the syndrome and its effects on providing effective intervention.

EVALUACE WORKSHOPU „ÚVOD DO POSITIVE BEHAVIOR SUPPORT“
Workshop Evaluation: „Introduction into Positive Behavior Support“

Mgr. Radka Hájková, BCBA, Mgr. Lucie Jeníčková, BCBA, Mgr. Julie Podzemná, Mgr. Dita Chapman, BCBA; (Palacký University in Olomouc, Faculty of Education)

Cílem příspěvku je seznámit posluchače s pojmem PBS (Positive Behavior Support) v kontextu ABA. Představíme, co je obsahem kurzu a jakým způsobem jsou informace předávány jeho účastníkům. Ukážeme příklady jednotlivých aktivit a využívaných hodnotících nástrojů, se kterými účastníci během workshopu pracují. Zaměříme se také na evaluaci workshopu. A to konkrétně na ověření, jakým způsobem se u účastníků změnily kompetence týkající se definování problémového chování a analyzování možných funkcí. Prodiskutujeme potřebnost dalšího navazujícího vzdělávání u pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti PBS. Nastíníme i možný směr navazujících výzkumů v této oblasti.

In this contribution, we aim to talk about Positive Behavior Support (PBS) in the context of Applied Behavior Analysis (ABA). We will introduce the workshop and its content, show examples of activities, and tools used for an assessment, and we will discuss the evaluation of the workshop. The evaluation will focus on the competencies of our participants, particularly problem definition, and functional behavioral assessment. Next, we will talk about the need for continual education in teachers and non-teaching employees in the field of PBS. We will start a discussion on possible next steps, focus on our future education and upcoming research.

ABA program v Národním ústavu pro autismus
ABA program at the National Institute of Autism

Bc. Barbora Gulová, RBT, Mgr. Lucie Schuma, BCaBA (NAUTIS, Praha)

Autorky se v příspěvku věnují koncepci programu v aplikované behaviorální analýze, který je v Národním ústavu pro autismus poskytován už pátým rokem. Jejiich záměrem je představeni cílů koncepce a forem programu v rámci struktury Národního ústavu pro autismus, z. ú.

In this paper, the authors discuss the design of a program in Applied Behavior Analysis, which is in its fifth year at the National Institute on Autism. Their intention is to present the goals of the concept and the forms of the program within the structure of the National Institute for Autism, registered institution.

QUO VADIS, ABA?

doc. PhDr. Karel Pančocha, M.Sc., Ph.D., BCBA; (Masaryk University in Brno, Faculty of Education)

Příspěvek se věnuje rozvoji aplikované behaviorální analýzy (ABA) v České republice a částečně také na Slovensku mezi lety 2015 až 2021. Představeny budou hlavní milníky v procesu rozvoje ABA jako vědního oboru, vznik samostatných nelékařských zdravotnických profesí (behaviorální analytik, asistent behaviorálního analytika, behaviorální technik), současná studijní nabídka a také možnosti praktického využití ABA u osob s neurovývojovým postižením. V neposlední řadě se zaměříme na výzvy, které náš obor v příštích letech čekají.

The presentation focuses on the development of applied behaviour analysis (ABA) in the Czech Republic and partly in Slovakia between 2015 and 2021. We will present the main milestones in the process of development of ABA as a scientific discipline, the emergence of separate allied health professions (behavior analyst, assistant behavior analyst, behavior technician), the current offer of study programs and courses and also the possibilities of practical ABA applications for people with neurodevelopmental disabilities. Last but not least, we will focus on the challenges facing our field in the coming years.

EXPLORING OPTIONS FOR TARGETING SOCIAL SKILLS USING BEHAVIOR ANALYSIS

Sheri Leigh Kingsdorf, Ph.D., BCBA-D; (Masaryk University in Brno, Faculty of Education)

In this webinar presentation we will explore some curricular options for developing and implementing social skills goals for clients of various abilities. We will look at Hanley's Preschool Life Skills Curriculum, Dixon and Paliliunas' ‚Accept. Identify. Move.‘ Curriculum, isolated lesson options that come from the work on verbal behavior from Greer and Ross, and a critical look at the use of social stories. When investigating each option we will move through applied examples, accessibility based on client level and environment, and empirical support. Participants should come away from the session with the ability to align social skill targets with client-centered needs, information on where to go to read more about targeted approaches, and a framework for using applied teaching strategies such as behavioral skills training (BST) for creating effective social skills lessons.


Ďalšie informácie

Konanie konferencie

Konferencia sa bude konať online formou v prostredí Zoom. Odkaz na prihlásenie bude registrovaným účastníkom odoslaný emailom.

Registrácia na konferenciu

Na konferenciu je možné sa registrovať do 11. 11. 2021 na tomto odkaze: https://forms.office.com/r/0t3sSg6abb
V prípade záujmu o získanie CEUs je potrebné pri registrácii uviesť BCBA/BCaBA číslo.

CEUs

Za účasť na I. Česko–Slovenskej konferencii v aplikovanej behaviorálnej analýze je možné získať 6 CEUs. V prípade záujmu o získanie CEUs uveďte pri registrácii svoje BCBA/BCaBA číslo.

ACE logo

Kontaktujte nás